Roma döneminde şehir büyük bursa escort ölçüde imar edilmiştir. Şehre ilk müslüman yerleşimleri Abbasiler zamanında olmuştur. 955 yılında Halep’teki Hamedanlılar, Bursa’yı ele geçirip 23 yıl boyunca buraya egemen olmuşlardır. Türkler ise 1080 yılında Selçuklu Sultanı Süleyman Şah Kutalmış’ın İznik’i alarak devlet merkezi yapmasının ardından Bursa’yı da fethetmistir. Osmanlı döneminde ise Bursa önemli bir merkez olmaya devam etmiştir.
Orhangazi tarafından 1326 yılında Osmanlı topraklarına katıldığında surlarla kestel escort çevrili, kale içerisinde bir ortaçağ Bizans kenti olan Bursa kalesi bu dönemde burçlarla desteklenerek kuvvetlendirilmiştir. Yaklaşık olarak 2 kilometre uzunluğunda olan surların beş kapısı, Hisar (Saltanat) , Kaplıca, Zindan, Pınarbaşı (Su) , Yer (Zemin) Kapısı olarak isimlendirilmiştir.
Kale içerisinde yer alan Alaaddin Cami ve Lala Şahin Paşa Medresesi’nin varlığı Osmanlı döneminde kalenin kullanıldığını gösterir. Yine Bursa’nın başkent olduğunu gösteren Bey Sarayı’nın da aynı yerde bir iç kale içerisinde inşa edildiğini 19.yy’da Vineke, Fieher tarafından çizilen Bursa haritasından öğrenmekteyiz.
Bursa Şehri konumu ve stratejik yapısıyla bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma ve Bizans dönemi yerleşimleriyle gelişen şehir Osmanlı döneminde de önemini korumuştur. Osmanlı döneminde şehirleşmenin sur dışına çıkması, başa geçen sultanların inşa ettikleri külliyelerle olmuştur. Bu farklı işlevli yapıların inşa edilmesiyle oluşan küliyeler Osmanlı kent dokusu içerisinde yeni mahallelerin oluşumunu mudanya escort sağlamıştır. Ve bu mahalleler külliyeyi yaptıran kişinin adını almıştır.
Sur dışına ilk kez inşa edilen yapı kompleksi 1340 tarihinde Orhangazi tarafından kalenin doğusuna inşa ettirilmiştir. Bir zaviye, hamam ve şehir içi hanından oluşan bu topluluk şehrin doğu yönde gelişimini sağlamıştır. şehrin ana merkezini Orhan Gazi yapılarının bulunduğu bölge belirler.
Murat’ın 1365-66 da inşa ettirdiği yapı kompleksi şehrin batı yönüne doğru gelişimini belirlemiştir.
Yıldırım Beyazıd’ın bu yöne tamamen ters düşen bir görükle escort yerde 1400 yılında inşa ettiği külliye ise şehrin dokusu açısından önemli bir nokta oluşturmuştur.
Çelebi Mehmet tarafından 1419 yılında inşa edilen ve adını çevresindeki mahalleye veren Yeşil Külliye ise Bursa kentine hakim bir tepe üzerine yapılmıştır. 2.Murad tarafından 1426 yılında inşa edilen külliye ise Muradiye mahallesinin oluşmasını sağlamıştır. Böylece şehir inşa edilen külliyelerin çevresinde oluşan mahallelerle büyümüştür.
Bursa şehrinin konumu, nüfusu , askeri-siyasi-yönetsel durumu göz önüne alınmış olup, anıtsal kamusal hizmet yapıları ile sur dışına taştıkları için A tipi kale kent sınıfına girmektedir.
Bursa, Anadolu yarımadasının kuzeybatısında, Marmara denizi orhangazi escort kıyısından Uludağ eteklerine kadar uzanan zengin coğrafyasıyla tarih öncesi çağlardan günümüze kadar önemini korumuş şehirlerden biridir. Yakın tarihi yazılı ve görsel kaynaklardan iyi bilinen Bursa’nın, son yıllarda arkeoloji biliminin büyük ivme kazanmasıyla kazılarda edinilen yeni bilgilerle uzak geçmişinin sanıldığından daha eski çağlara uzandığı tespit edilmiştir. Bursa’nın coğrafi konumunun Asya ile Avrupa’nın etkileşim alanında olması kültür tarihindeki önemini daha da arttırmaktadır.